Prevádzkové poriadky serverovien FORPSI

Prevádzkový poriadok serverovne FORPSI Praha - CE Colo, a. s.

 • 1. Tento prevádzkový poriadok upravuje podmienky prevádzky v serverovni spoločnosti INTERNET CZ, a. s., - v Prahe CE Colo.
 • 2. Server musí byť umiestnený do pozície, ktorá bola pre server pridelená pracovníkom spoločnosti INTERNET CZ, a. s. Akákoľvek zmena pozície je možná len po predchádzajúcej písomnej, prípadne telefonickej dohode s pracovníkom spoločnosti INTERNET CZ, a. s.
 • 3. Server musí byť viditeľne označený etiketou. Etiketa bude klientovi predaná po preukázaní totožnosti a to pred vstupom do priestoru serverovne. V prípade, že klient etiketu neobdrží alebo ak príde k jej zničeniu, označí server iným spôsobom viditeľne pridelenou IP adresou pre jeho ľahkú identifikáciu v prípade žiadosti o reštart. Túto skutočnosť potom písomne nahlási pracovníkovi spoločnosti INTERNET CZ, a. s.
 • 4. Skriňa servera musí byť kompletne zakrytovaná (vrátane utiahnutia skrutiek) z dôvodu vylúčenia bezpečnostných rizík. Klientom odporúčame na stroj umiestniť samolepiace plomby.
 • 5. Z dôvodu jednoduchej analýzy funkčnosti je nutné, aby mal server zapojené kontrolné LED diódy, t. j. signalizáciu zapnutia servera.
 • 6. Štandardné rozmery servera vo vyhotovení tower sú 450x240x500 mm (VxŠxH), vo vyhotovení rack 1U až 4U. V prípade požiadavky na umiestnenie stroja s väčším ako štandardným rozmerom, je klient povinný informovať spoločnosť INTERNET CZ, a. s., a dohodnúť individuálne podmienky prevádzky.
 • 7. Pre prevádzku servera je pripravená kompletná kabeláž a periférie. Nie je dovolené používať iné, ako vopred pridelené a schválené prostriedky (pozície, kabeláž, el. príkon, IP a MAC adresný rozsah). V prípade použitia vlastných periférií nie je dovolené ponechávať ich v priestoroch serverovne. Výnimky sú možné len po predchádzajúcej písomnej dohode s pracovníkmi spoločnosti INTERNET CZ, a. s.
 • 8. Pripojením servera sa rozumie pripojenie jedného stroja k chrbticovej sieti internetu a k rozvodu elektrickej energie do príkonu 300 W. V prípade použitia silnejšieho zdroja je klient povinný informovať spoločnosť INTERNET CZ, a. s., a dohodnúť individuálne podmienky prevádzky.
 • 9. Do siete INTERNET CZ, a. s., nie je dovolené šíriť prevádzku vlastnú routerom, switchom a DHCP serverom (hlavne Router Advertisement, VRRP, CARP, HSRP, GLBP, STP, LACP, BOOTP, DHCP). Výnimky sú možné len po predchádzajúcej písomnej dohode s pracovníkmi spoločnosti INTERNET CZ, a. s.
 • 10. V prípade, že klient potrebuje server odniesť zo serverovne (napr. z dôvodu rozsiahlej servisnej úpravy), je nutné túto skutočnosť vopred písomne oznámiť spoločnosti INTERNET CZ, a. s., a dohodnúť termín spätného umiestnenia servera.
 • 11. Serverovňa je prístupná oprávneným osobám 24/7/365. Spoločnosť INTERNET CZ, a. s., si vyhradzuje právo na možnosť okamžitého zamedzenia prístupu do serverovne z dôvodu krízovej situácie alebo nutnej prestavby vo vnútri serverovne. Prístup osobám, neuvedeným ako oprávnené pre dané služby, bude umožnený len na základe písomnej žiadosti držiteľa služby o zaistenie jednorázového vstupu zaslanej prostredníctvom portálu zákazníckej podpory.
 • 12. V serverovni je nutné udržiavať poriadok. V serverovni je zakázané zanechávať obalové materiály či iný nepoužitý materiál a priestory akokoľvek znečisťovať. V serverovni je zakázané konzumovať akékoľvek potraviny alebo nápoje. Platí prísny zákaz fajčenia a používania ohňa.
 • 13. Umiestnením servera potvrdzuje klient svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom. Spoločnosť INTERNET CZ, a. s., si vyhradzuje právo na zmeny prevádzkového poriadku. S prípadnými zmenami bude klient oboznámený v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom kontaktného emailu.
 • 14. Prevádzkový poriadok je platný od 1.12.2012.
 •  

Provozní řád serverovny Ktiš - Datacentrum FORPSI

 • 1. Tento prevádzkový poriadok upravuje podmienky prevádzky v serverovniach spoločnosti INTERNET CZ, a. s., v datacentre Ktiš.
 • 2. Server musí byť umiestnený do pozície, ktorá bola pre server pridelená pracovníkom spoločnosti INTERNET CZ, a. s.
 • 3. Server musí byť viditeľne označený etiketou. Etiketa bude na server umiestnená pracovníkem spoločnosti INTERNET CZ, a. s., po prevzatí servera a umiestnení na pridelenú pozíciu. Skriňa servera musí byť kompletne zakrytovaná (vrátane utiahnutia skrutiek) z dôvodu vylúčenia bezpečnostných rizík. Klientom odporúčame na stroj umiestniť samolepiace plomby.
 • 4. Z dôvodu jednoduchej analýzy funkčnosti je nutné, aby mal server zapojené kontrolné LED diódy, t. j. signalizáciu zapnutia servera.
 • 5. Štandardné rozmery servera vo vyhotovení tower sú 450x240x500 mm (VxŠxH) a vo vyhotovení rack 1U až 4U. V prípade požiadavky na umiestnenie stroja s väčším ako štandardným rozmerom, je klient povinný informovať spoločnosť INTERNET CZ, a. s., a dohodnúť individuálne podmienky prevádzky.
 • 6. Pre prevádzku servera je pripravená kompletná kabeláž a periférie. Nie je dovolené používať iné, ako vopred pridelené a schválené prostriedky (pozície, kabeláž, el. príkon, IP a MAC adresný rozsah). V prípade použitia vlastných periférií nie je dovolené ponechávať ich v priestoroch serverovne. Výnimky sú možné len po predchádzajúcej písomnej dohode s pracovníkmi spoločnosti INTERNET CZ, a. s.
 • 7. Pripojením servera sa rozumie pripojenie jedného stroja k chrbticovej sieti internetu a k rozvodu elektrickej energie do príkonu 300 W. V prípade použitia silnejšieho zdroja je klient povinný informovať spoločnosť INTERNET CZ, a. s., a dohodnúť individuálne podmienky prevádzky.
 • 8. Do siete INTERNET CZ, a.s. nie je dovolené šíriť prevádzku vlastnú routerom, switchom a DHCP serverom (hlavne Router Advertisement, VRRP, CARP, HSRP, GLBP, STP, LACP, BOOTP, DHCP). Výnimky sú možné len po predchádzajúcej písomnej dohode s pracovníkmi spoločnosti INTERNET CZ, a. s.
 • 9. V prípade, že klient potrebuje server odniesť zo serverovne (napr. z dôvodu rozsiahlej servisnej úpravy), je nutné túto skutočnosť vopred písomne oznámiť spoločnosti INTERNET CZ, a. s., prostredníctvom portálu zákazníckej podpory (support.forpsi.com) a dohodnúť termín spätného umiestnenia servera.
 • 10. Ak klient potrebuje urobiť úpravy, ktoré je možné vykonať v datacentre (nie je nutný odvoz servera), je potrebné túto skutočnosť vopred písomne (emailom zaslaným prostredníctvom portálu zákazníckej podpory) oznámiť spoločnosť INTERNET CZ, a. s.
 • 11. Serverovňa je prístupná oprávneným osobám v bežnom pracovnom čase (8 – 16 hod) bez obmedzení. Ak klient potrebuje zaistiť opravy mimo tento čas, je nutné si návštevu vopred dojednať s pracovníkom spoločnosti. V pracovných dňoch je možné po dohode zaistiť prístup do datacentra do 21. hodiny. Z organizačných dôvodov preferujeme návštevy v pracovných dňoch vo vyššie uvedenom čase. Cez víkend nie je možné z prevádzkových dôvodov zaistiť realizáciu/vykonanie opráv priamo v datacentre. Vo výnimočných prípadoch opravu cez víkend umožníme, podmienkou je predchádzajúca písomná dohoda s pracovníkom spoločnosti INTERNET CZ, a. s. Prístup osobám neuvedeným pre server ako oprávnené bude umožnený len na základe písemnej žiadosti držiteľa služby o zaistenie jednorázového vstupu zaslanej prostredníctvom portálu zákazníckej podpory.
 • 12. Spoločnosť INTERNET CZ, a. s., si vyhradzuje právo na možnosť okamžitého zamedzenia prístupu do serverovne z dôvodu krízovej situácie alebo nutnej prestavby vo vnútri serverovne.
 • 13. V serverovni je nutné udržiavať poriadok. V serverovni je zakázané zanechávať obalové materiály či iný nepoužitý materiál a priestory akokoľvek znečisťovať. V serverovni je zakázané konzumovať akékoľvek potraviny alebo nápoje. Platí prísny zákaz fajčenia a používania ohňa.
 • 14.Umiestnením servera potvrdzuje klient svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom. Spoločnosť INTERNET CZ, a. s., si vyhradzuje právo na zmeny prevádzkového poriadku. S prípadnými zmenami bude klient oboznámený v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom kontaktného emailu.
 • 15. Tento prevádzkový poriadok platí od 1.12.2012