Zmluvné podmienky registrácie domén

Nasledujúce ujednania sú platnými Zmluvnými podmienkami registrácie a správy domén vo FORPSI pre využívanie služieb registrácie a správy doménových mien. Výnimky z týchto zmluvných podmienok a individuálne podmienky spolupráce je možné zjednať na základe vzájomnej dohody, a to len písomnou formou.
 

I. Zmluvné strany

Zmluvnými stranami je niektorá zo spoločností, ktoré sú združené pod obchodnou značkou FORPSI, na strane jednej ako Prevádzkovateľ (ďalej len Prevádzkovateľ) a Objednávateľ služieb na strane druhej (ďalej len Zákazník). Zmluvné strany sú bližšie špecifikované v článku I. Všeobecných zmluvných podmienok prevádzky služieb FORPSI.
 

II. Základné ujednania

 • 1. Pre správu domény, objednanie registrácií, predĺženie, zmeny a ďalšie úkony spojené s doménou používa Zákazník hlavne rozhranie svojho zákazníckeho účtu u Prevádzkovateľa na stránkach FORPSI, prípadne https://subreg.forpsi.com pre Subregistrátorov (= partner Prevádzkovateľa v oblasti registrácie domén, ďalej len Subregistrátor). Niektoré zmeny pre domény či iné úkony môžu vyžadovať použitie iných webových stránok, formulárov či ďalších prostriedkov, ktoré pre danú situáciu stanoví Prevádzkovateľ.
 • 2. V prípade, že je doména objednávaná a vedená v účte tzv. Subregistrátora, je Zákazníkom Prevádzkovateľa Subregistrátor, ktorý je povinný sa o doménu starať a vyvinúť maximálnu snahu pre jej správnu prevádzku a funkčnosť a informovať koncového používateľa domény o blížiacej sa expirácii a ďalších dôležitých skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť funkčnosť domény v rozsahu vyplývajúcom z týchto podmienok, alebo potvrdenej objednávky Zákazníka.
 • 3. Zákazník je povinný pri akejkoľvek zmene údajov o majiteľovi domény či zmene údajov pre kontaktnú osobu o tejto zmene bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa a zaistiť vykonanie týchto zmien pre doménu.
 • 4. Zmeny údajov pre doménu je možné pri niektorých doménach vykonávať on-line na stránkach k tomu určených alebo prostredníctvom zákazníckej podpory Prevádzkovateľa.
 • 5. Doménové meno má Zákazník prenajaté do užívania od správcu doménového mena (ďalej len Register) podľa danej koncovky (ďalej len TLD), ktorému sa za prenájom domény platia poplatky. Prevádzkovateľ je technickým správcom domény, nie jej vlastníkom alebo platcom. Prevádzkovateľ je oprávnený predať zákaznícke dáta príslušnému Registru a Zákazník súhlasí s pravidlami príslušného Registra podľa zvolenej TLD. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že pravidlá príslušného Registra môžu byť v inom než slovenskom jazyku a zaväzuje sa s nimi oboznámiť (viz. Bod IX. Súvisiace dokumenty). Zákazník tiež berie na vedomie, že v súlade s pravidlami daného Registra môže s doménou nakladať tiež priamo Register.

 

III. Registrácia domén

 • 1. Zákazník objednáva registráciu domény vyplnením objednávkového formulára na stránkach FORPSI, popr. prostredníctvom subregistrátorského rozhrania či inými prostriedkami, ktorými Prevádzkovateľ umožní Zákazníkovi doručiť svoju objednávku. Pri objednávke volí obdobie, na ktoré má byť doména zaregistrovaná, spôsob informovania Zákazníka o dôležitých skutočnostiach spojených s doménou (napr. blížiaca sa expirácia domény), spôsob zaslania daňového dokladu a ďalšie údaje potrebné k registrácii domény, ktoré sú vyžadované Prevádzkovateľom v objednávkovom formulári.
 • 2. Zákazník je povinný do objednávky uviesť úplné a pravdivé informácie o majiteľovi domény a uviesť ďalšie požadované technické údaje (DNS servery, technický správca, popr. ďalšie), ktoré sú nevyhnutné k zaregistrovaniu domény vrátane úplných a správnych kontaktných údajov na Zákazníka. Za správnosť a úplnosť údajov nesie zodpovednosť Zákazník. V prípade uvedenia nesprávnych či vymyslených údajov sa Zákazník vystavuje riziku zrušenia domény bez nároku na náhradu prostriedkov spojených s registráciou domény. Zákazník se zaväzuje oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek zmeny uvedených údajov zodpovedajúcim spôsobom. Prevádzkovateľ je oprávnený pre povinnosti jemu vyplývajúce využívať údaje Zákazníkom mu naposledy oznámené. Pri niektorých TLDs si správnosť kontaktných údajov môžu overovať aj priamo hlavné registre a to kedykoľvek v priebehu platnosti doménového mena. Od majiteľa domény je vyžiadaná spätná reakcia potvrdením odkazu v zaslanej emailovej správe. Pokiaľ do 15 dní nebude potvrdenie udelené, prevádzka domény môže byť pozastavená, a to do doby, pokiaľ k potvrdeniu nepríde.
 • 3. Zákazník je povinný pred registráciou domény zaistiť správne nastavenie záznamov registrovanej domény na autoritativnych DNS serveroch, ktoré budú pri registrácii domény použité. Bez tohto správneho nastavenia nie je možné pri niektorých doménových koncovkách registračný proces zahájiť. Podrobnosti sú uvedené v popise jednotlivých koncoviek na webových stránkach Prevádzkovateľa.
 • 4. Registračný proces bude Prevádzkovateľom začatý pri splnení všetkých nasledujúcich podmienkach:
  • a) Zákazník vykoná správnym spôsobem platbu registračného poplatku a táto platba je systémom Prevádzkovateľa korektne prijatá (viz. Kapitola XIV. Platby Všeobecných zmluvných podmienok) alebo má Zákazník zloženú u Prevádzkovateľa finančnú zálohu v dostatočnej výške k tomuto účelu určenú.
  • b) V okamihu odoslania registrácie od Prevádzkovateľa do Registra je doména voľná k registrácii.
  • c) Požadovaný doménový názov je voľne dostupný k registrácii a nie je nijak blokovaný či rezervovaný iným záujemcom.
  • d) Objednávka spĺňa ďalšie náležitosti, ktoré je možno požadovať pri registrácii niektorých TLD. Tieto ďalšie individuálne náležitosti sú uvedené v podrobnostiach pri jednotlivých koncovkách na webových stránkach Prevádzkovateľa či budú oznámené vznesením otázky na Prevádzkovateľa. Môže ísť napr. o nutnosť vykonania súhlasu nového majiteľa domény s pravidlami Registra, o nutnosť podpísania a zaslania zmluvy súvisiacej s vlastníctvom domény, doloženie dokladov o firme či živnosti majiteľa, správne nastavenie DNS serverov pre doménu ai.
 • 5. Doména se považuje za registrovanú až po potvrdení Prevádzkovateľa o registrácii domény. V prípade, že doména bude pri začatí registračného procesu alebo v priebehu registračného procesu obsadená iným záujemcom, poplatok za registráciu môže Zákazník využiť na úhradu prevádzky niektorej zo svojich ďalších domén, prípadne iných služieb, ktoré od Prevádzkkovateľa využíva. Zákazník nemá nárok na úhradu ďalších nákladov spojených s úsilím o získanie danej domény.
 • 6. Objednaním registrácie domény nie je požadované doménové meno žiadnym spôsobom pre Zákazníka rezervované a kedykoľvek pred aj v priebehu registračného procesu môže doménu získať iný záujemca, ktorý splnil skôr všetky náležitosti spojené s registráciou domény.
 • 7. Pre kompletné dokončenie registrácie môže byť vyžadovaný súhlas držiteľa s registráciou domény a to priamo od hlavného správca TLD. Na kontaktný email držiteľa domény bude v takomto prípade zaslaná tzv. konfirmačná správa, v ktorej (alebo "cez ktorú") majiteľ musí potvrdiť svoj súhlas s registráciou domény. Platnosť konfirmačnej správy je 15 dní. V prípade nepotvrdenia môže prísť k obmedzeniu či vypnutiu domény do doby, dokiaľ nebude súhlas udelený.
 • 8. Po vykonaní registrácie domény môžu byť niektoré údaje o majiteľovi uvedené vo verejne dostupných informáciách o doménach, hlavne vo verejne dostupných databázach WHOIS. V prípade záujmu je možné s Prevádzkovateľom individuálne dohodnúť neuvedenie údajov skutočného používateľa doménového mena v príslušnom Registri, ak nie je tento postup v rozpore s právnymi predpismi, pravidlami Registra a ak s tým bude Prevádzkovateľ súhlasiť.

 

IV. Predlžovanie domén

 • 1. Za objednávku predĺženia domény sa považuje:
  • a) automaticky vystavená výzva k platbe – mesiac pred exspiráciou domény je automaticky vystavená výzva k platbe za predĺženie domény na ďalšie obdobie, ktorého dĺžka je, ak je to možné, zhodná s predchádzajúcim obdobím, na ktoré bola doména registrovaná či predĺžená, a za úhradu doplnkových služieb, ktoré boli k doméne objednané
  • b) vyplnenie objednávkového formulára dostupného v Zákazníckej administrácii služieb po prihlásení do zákazníckeho účtu
  • c) vyplnenie príslušného objednávkového formulára v subregistrátorskom rozhraní
  • d) iný povolený spôsob
 • 2. Zaplatením predĺženia domény zákazník súhlasí s pravidlami príslušného Registra podľa zvolenej TLD. Odkazy na pravidlá príslušných registrov sú uvedené v článku IX. Súvisiace dokumenty týchto zmluvných podmienok. Pravidlá pre jednotlivé TLD sú uvedené na webových stránkach príslušného Registra či budú oznámené po vznesení požiadavky na Prevádzkovateľa.
 • 3. Proces predĺženia platnosti doménového názvu bude Prevádzkovateľom zahájený pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:
  • a) Zákazník uskutoční správnym spôsobom platbu predlžovacieho poplatku a táto platba je systémom Prevádzkovateľa korektne prijatá (viď Kapitola XIV. Platby Všeobecných zmluvných podmienok), alebo má Zákazník zloženú u Prevádzkovateľa finančnú zálohu v dostatočnej výške určenú k tomuto účelu
  • b) V okamihu zahájenia procesu predĺženia nie je doména v stave, v ktorom už nie je možné toto predĺženie uskutočniť z dôvodu neskorého splnenia ostatných podmienok Zákazníkom a ak je za toto predĺženie po exspirácii domény Registrátorom vyžadovaný zvláštny poplatok
  • c) Požadovaný doménový názov už nie je obsadený iným záujemcom potom, čo bola doména pre nepredĺženie zrušená
  • d) Objednávka spĺňa ďalšie náležitosti, ktoré je možné požadovať pri predĺžení niektorých koncoviek domén. Tieto ďalšie individuálne náležitosti sú uvedené v podrobnostiach pri jednotlivých TLD alebo budú oznámené po vznesení otázky na Prevádzkovateľa. Môže sa jednať napr. o nutnosť uskutočnenia súhlasu nového majiteľa domény s pravidlami Registru, o nutnosť podpísania a zaslania zmluvy súvisiacej s vlastníctvom domény, doloženie dokladov o firme či živnosti majiteľa, správne nastavenie DNS serverov pre doménu a iné
 • 4. V prípade, že doména bude pri zahájení predlžovacieho procesu alebo v priebehu tohto procesu zrušená a obsadená iným záujemcom, Zákazník nemá nárok na vrátenie nákladov spojených s úsilím o predĺženie domény. Predĺženie domény je dokončené až potvrdením Prevádzkovateľa o tejto skutočnosti.
 • 5. V prípade, že doména bude pri zahájení predlžovacieho procesu alebo v priebehu tohto procesu zrušená a nebude obsadená iným záujemcom, môže byť doména po dohode Prevádzkovateľa so Zákazníkom opäť znovu zaregistrovaná. V tom prípade môže Prevádzkovateľ požadovať po Zákazníkovi úhradu rozdielu medzi poplatkom za novú registráciu a medzi čiastkou, ktorú Zákazník zaplatil Prevádzkovateľovi za neuskutočnené predĺženie.
 • 6. V prípade neuskutočnenia správnej platby za predĺženie či nesplnenie ďalších podmienok nutných pre predĺženie domény môže byť doména po uplynutí doby platnosti (exspirácii) vypnutá alebo môže byť inak znemožnené využívať doménu.
 • 7. Prevádzkovateľ neakceptuje čiastky zaslané pod variabilnými symbolmi, ktoré boli použité pre registráciu či predĺženie domény v minulých obdobiach alebo k uskutočneniu zmeny v minulosti.

 

V. Storno požiadaviek Zákazníka

 • 1. Stornom požiadavky sa rozumie žiadosť Zákazníka o úplné zastavenie prebiehajúceho procesu registrácie, predĺženia či zmeny pre doménové meno alebo žiadosť Zákazníka o zrušenie už vykonanej registrácie, predĺženia či zmeny pre doménové meno.
 • 2. V prípade, že už bude registrácia domény začatá či doména už bude zaregistrovaná a Zákazník požaduje registračný proces stornovať, je táto procedúra spoplatnená Prevádzkovateľom podľa aktuálneho cenníka. Prevádzkovateľ môže stornovanie registrácie domény odmietnuť, pokiaľ to situácia neumožňuje (napr. pokiaľ zaregistrovanie domény už nie je možné vziať späť). V takomto prípade nemá Zákazník nárok na vrátenie poplatkov spojených s registráciou domény ani na prípadné ďalšie náhrady nákladov spojené s úsilím o získanie domény.
 • 3. V prípade, že už bude predĺženie domény začaté či doména už bude predĺžená a Zákazník požaduje predĺženie stornovať, je táto procedúra spoplatnená Prevádzkovateľom podľa aktuálneho cenníka. Prevádzkovateľ môže stornovanie predĺženia domény odmietnuť, pokiaľ to situácia neumožňuje (napr. pokiaľ predĺženie domény už nie je možné vziať späť). V takomto prípade nemá Zákazník nárok na vrátenie poplatkov spojených s predĺžením domény ani na prípadné ďalšie náhrady nákladov spojené s úsilím o získanie domény.
 • 4. Pri doménach nie je možné vykonávať storno už vykonaných zmien, napr. zmena registrátora, zmena majiteľa, zmena DNS serverov apod. Ak chce Zákazník vrátiť doménu do pôvodného stavu, musí zažiadať o zmenu v opačnom smere. Táto zmena však môže byť Prevádzkovateľom odmietnutá, pokiaľ to okolnosti neumožňujú, napr. ak vykonanou zmenou stratil Zákazník vlastníctvo domény.

 

VI. Upozorňovanie Zákazníka na expiráciu domény

 • 1. Nasledujúce ustanovenia týkajúce sa upozorňovania majiteľa domény na expiráciu domény Prevádzkovateľom sa týkajú len domén, ktoré sú registrované priamo u Prevádzkovateľa bez ďalších prostredníkov. Ak je Zákazníkom Subregistrátor, je povinný svojich zákazníkov (koncových používateľov) o expiráciách domény informovať, pretože v takomto prípade nie sú informovaní Prevádzkovateľom.
 • 2. Termínom nutnosti predĺženia domény sa pre väčšinu domén rozumie dátum expirácie (vypršanie platnosti). Pri niektorých doménach však môže byť nutné splniť podmienky pre zahájenie procesu predĺženia v skoršom termíne pred expiráciou. Tieto výnimky sú uvedené v popise jednotlivých TLD na webových stránkach Prevádzkovateľa, v texte zaslaného upozornenia na expiráciu, prípadne môžu byť oznámené na požiadanie.
 • 3. Pokiaľ Zákazník v objednávke neuvedie inak, je majiteľ domény informovaný o blížiacej sa expirácii domény mesiac, dva týždne a jeden týždeň pred termínom expirácie, v prípade generických domén gTLD ešte tri dni po expirácii, zaslaním emailovej správy na emailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte pri kontakte, ktorý je nastavený ako majiteľ danej domény ako služby. V prípade Subregistrátora ide o emailovú adresu označenú ako "robot".
 • 4. Vzhľadom k povahe emailovej komunikácie Prevádzkovateľ negarantuje doručenie emailovej správy do emailovej schránky Zákazníka. Za doručenie je považované odoslanie oznámenia na kontaktnú emailovú adresu.
 • 5. Ak zvolí Zákazník pri objednávke zasielanie upozornenia na termín expirácie doporučeným listom, bude tento list zaslaný na adresu uvedenú v zákazníckom účte pri kontakte, ktorý je nastavený ako majiteľ danej domény ako služby, dva týždne pred termínom expirácie a to pokiaľ nebola do tejto doby doména predĺžená. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.
 • 6. Ak zvolí Zákazník pri objednávke oznamovanie upozornení na expiráciu telefonicky, bude Zákazník kontaktovaný na telefónnom čísle, ktoré je uvedené v zákazníckom účte pri kontakte, ktorý je nastavený ako majiteľ danej domény ako služby, dva týždne pred termínom expirácie a to pokiaľ nebola do tejto doby doména predĺžená. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto telefonické hovory nahrávať a zaznamenávať. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.
 • 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené tým, že Zákazník vôbec neobdrží, včas neobdrží, neprečíta si alebo nezoberie na vedomie doručené upozornenia na expiráciu domény či Prevádzkovateľ nezastihne Zákazníka na kontaktných informáciách (emailovej adrese, poštovej adrese, telefónnom čísle) uvedených v záznamoch domény u Prevádzkovateľa.
 • 8. V prípade, že Zákazník nebude reagovať na upozornenie o nutnosti predĺženia domény, môže Prevádzkovateľ o tomto stave domény informovať priamo koncového používateľa domény. Rovnako tak môže učiniť aj Register podľa danej TLD.
 • 9. Pri väčšine TLDs informujú o blížiacej sa expirácii tiež hlavné registry. V takomto prípade môže majiteľ domény obdržať 30 dní nebo 5 dní pred expiráciou konfirmačný email so žiadosťou o overenie kontaktných údajov v hlavnom registri. Súčasťou emailu bude aj odkaz pre potvrdenie správnosti kontaktných údajov. Je nutné tento súhlas do 15 dní udeliť, inak môže byť prevádzka domény obmedzená z dôvodu neaktuálnosti kontaktných údajov v registri.
 • 10. Vypršaním platnosti domény (expiráciou) sa ukončuje zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom.

 

VII. Zmeny pri doméne

 • 1. Zákazník je povinný sa pri akejkoľvek požiadavke o zmenu či o informáciu autorizovať uvedením správnych prihlasovacích údajov (login a heslo) do zákazníckeho účtu, kde je doména evidovaná. V opačnom prípade môže byť požiadavka Zákazníka odmietnutá pre nedostatočné overenie oprávnenosti k zmene či k poskytnutiu informácie.
 • 2. Akékoľvek zmeny pri doméne (zmena majiteľa, zmena technických údajov, zmena registrátora ai.) môžu byť Prevádzkovateľom spoplatnené podľa aktuálneho cenníka či dohodou medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom. Proces vykonania zmien pri doméne je začatý až po zaplatení požadovaných poplatkov, toto zaplatenie musí byť vykonané správnym spôsobom podľa inštrukcií Prevádzkovateľa uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach v kapitole XIV. Platby.
 • 3. Zmeny pri doménach môžu byť vykonávané len pokiaľ to stav domény umožňuje (napr. doména nie je tesne po registrácii či pred expiráciou) a pokiaľ spĺňa všetky podmienky potrebné k vykonaniu danej zmeny. Tieto podmienky sú stanovené priamo Registrom podľa danej TLD a sú zverejnené v podrobných informáciách o doménach na webových stránkach Prevádzkovateľa a Registrov, popr. sú Zákazníkovi oznámené na požiadanie.
 • 4. Po vykonaní zmien pri doméne môže prísť k oneskoreniu prejavenia zmien v údajoch o doméne v používateľskom účte Zákazníka. V prípade, že zmenené údaje nezodpovedajú aktuálnemu stavu uvedenému v Registri, je potrebné o tom informovať Prevádzkovateľa, ktorý vykoná nápravu.
 • 5. Ak sú pre zmenu pri doméne vyžadované písomné dokumenty s potvrdením oprávnenej osoby, má Prevádzkovateľ právo túto zmenu odmietnuť, pokiaľ má akékoľvek pochybnosti o pravosti týchto dokumentov alebo pokiaľ má pochybnosti o pravosti danej osoby k potvrdeniu požadovanej zmeny. V takomto prípade je žiadateľ o zmenu povinný Prevádzkovateľovi dodať ďalšie požadované materiály a dôkazy, ktoré pochybnosti vyvrátia.

 

VIII. Prevádzka domény

 • 1. Prevádzkovateľ neručí za správnu delegáciu doménového mena v koreňových DNS serveroch a za správne vedenie záznamov o doméne na všetkých ďalších DNS serveroch, ktoré sú k prevádzke domény potrebné.
 • 2. Pokiaľ Zákazník vykoná preregistráciu domény (zmenu registrátora) od Prevádzkovateľa k inej spoločnosti, stráca zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom v súvislosti s touto konkrétnou doménou platnosť. Zákazník nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatkov za zvyšné nevyužité obdobie prevádzky doménového mena u Prevádzkovateľa.
 • 3. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za to, akými spôsobmi je doménové meno využívané a aký obsah webovej stránky a ďalšie služby sú prostredníctvom domény prevádzkované a poskytované.
 • 4. V prípade akýchkoľvek súdnych sporov medzi Zákazníkom či majiteľom domény a treťou stranou môže Prevádzkovateľ na základe súdneho rozhodnutia znemožniť Zákazníkovi používanie domény, vykonávanie zmien, predlžovanie apod. Na základe súdneho príkazu môže byť doménové meno Prevádzkovateľom zrušené či odobrané. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je v takomto prípade nútený rešpektovať nariadenia príslušných orgánov štátnej správy či priamo Registra.

 

IX. Súvisiace dokumenty

1. Nasledujúce dokumenty sú záväznými podmienkami pre registráciu konkrétnych domén, ktorých registráciu, správu a ďalšie úkony spojené s evidenciou doménových názvov upravujú a ktorými sa taktiež riadia zmluvné vzťahy pre konkrétne domény a prípadne pravidlá registrácie ďalších TLD, ktoré Prevádzkovateľ ponúka či ktorých registráciu sprostredkováva. Vyjadrením súhlasu so zmluvnými podmienkami Prevádzkovateľa Zákazník vyjadruje svoj súhlas aj s príslušnými nižšie uvedenými dokumentmi.

2. Zákazník berie na vedomie, že ohľadom TLD spravovaných vyššie uvedenými subjektmi je Prevádzkovateľ sprostredkovateľom, ktorý nemá vplyv na zmluvné podmienky a požiadavky príslušného Registra a ak má Zákazník záujem o registráciu tohto typu TLD, upozorňuje Prevádzkovateľ na špecifické a zvláštne pravidlá týchto Registrov.
 

X. Záverečné ustanovenia

Zákazník uzatvorením zmluvy s Prevádzkovateľom potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými dokumentami a zmluvnými podmienkami, ktoré sú pre konkrétne TLD určujúce a súhlasí s nimi. Všetky ďalšie ujednania týkajúce sa registrácie a správy doménových mien sú zahrnuté vo Všeobecných zmluvných podmienkach prevádzky služieb FORPSI, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky doménového mena. Tieto zmluvné podmienky registrácie a správy domén vo FORPSI sú platné a účinné od 1.6.2019.