Informácie o používaní súborov cookie

Spoločnosť INTERNET CZ, a.s. (ďalej len "INTERNET CZ") chráni dôvernosť osobných údajov návštevníkov svojich webových stránok a zaručuje potrebnú ochranu týchto údajov vo všetkých prípadoch, keď môže dôjsť k ich porušeniu.

V súlade s nariadením EÚ 2016/679 a platnou legislatívou v oblasti spracovania osobných údajov týmto používateľovi („Dotknutej osobe“ tiež "Návštevníkovi webovej stránky") poskytujeme informácie o tzv. súboroch cookie.


Kto sme

Spoločnosť INTERNET CZ, so sídlom Ktiš 2, 384 03 Ktiš (Česká republika), zastúpená právnym zástupcom, vystupuje ako Prevádzkovateľ údajov a je možné ju kontaktovať na adrese [email protected].

Prevádzkovateľ údajov vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu údajov (DPO), ktorá poskytne všetky informácie a odpovie na otázky na adrese [email protected].


Aké údaje spravujeme

Údaje o prehliadaní

Počítačové systémy, ktoré zabezpečujú fungovanie našej webovej stránky, zhromažďujú v rámci svojej štandardnej prevádzky a výlučne počas trvania pripojenia niektoré osobné údaje, ktorých prenos je neoddeliteľnou súčasťou používania internetových komunikačných protokolov. Ide o informácie, ktoré sa nezhromažďujú s cieľom priradiť ich k identifikovaným návštevníkom stránky, ale vzhľadom na svoju povahu by po spracovaní a priradení k údajom tretích strán mohli umožniť identifikáciu používateľov. Táto kategória údajov zahŕňa: IP adresy alebo názvy počítačov, ktoré používatelia používajú na pripojenie k týmto webovým stránkam, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, časové údaje požiadaviek, spôsob odosielania požiadaviek na server, veľkosť súboru odoslaného ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede zo servera (úspešná, chybová atď. ), charakteristické parametre prehliadača používaného na zobrazenie webových stránok, veľkosť okna prehliadača na zariadení používanom na zobrazenie webových stránok a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom a informačným prostredím používateľa. Tieto údaje sa používajú iba na účely zhromažďovania anonymných štatistických informácií o používaní tejto webovej stránky a na monitorovanie jej fungovania. Po spracovaní sa okamžite vymažú. Tieto údaje sa môžu použiť na overenie zodpovednosti v prípade hypotetickej počítačovej kriminality voči poskytovateľovi webových stránok alebo iným subjektom.

Súbory cookie

"Súbory cookie" sú malé textové súbory, ktoré odosielajú stránky zobrazené používateľom do terminálu (zvyčajne do prehliadača), kde sa ukladajú, aby sa pri ďalšej návšteve používateľa odoslali na tú istú stránku. Počas prehliadania môže používateľ dostávať súbory cookie, ktoré mu na jeho terminál posielajú rôzne stránky alebo internetové servery (tzv. "tretie strany"), pričom tieto súbory môžu obsahovať určité prvky, ako sú obrázky, mapy, zvuky, špecifické odkazy na stránky iných domén, ktoré sa nachádzajú na stránkach, ktoré si používateľ prezerá. Každý súbor cookie môže obsahovať rôzne údaje, napríklad IP adresu, štátnu príslušnosť, mesto, dátum/čas, zariadenie, prehliadač, operačný systém, rozlíšenie obrazovky, pôvod navigácie, navštívené stránky a počet stránok, trvanie prehliadania, počet návštev atď.

Používanie súborov cookie tretích strán sa riadi pravidlami týchto tretích strán, preto žiadame Návštevníka webovej stránky, aby si prečítal informácie o spracovaní osobných údajov uverejnené na webovej stránke v Zozname súborov cookie používaných touto webovou stránkou.


Typy súborov cookie

Naša webová stránka používa typy súborov cookie uvedené nižšie. Na analýzu našej webovej stránky sa používa nástroj na skenovanie súborov cookie, aby sa zabezpečila čo najpresnejšia automatická aktualizácia zoznamu.

Súbory cookie sa delia do týchto kategórií:

  • Základné súbory cookie: pomáhajú zabezpečiť použiteľnosť webovej stránky tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup k chráneným častiam stránky. Bez týchto súborov cookie nebude webová stránka správne fungovať.
  • Preferenčné súbory cookie: umožňujú webovej lokalite "zapamätať si" informácie, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým sa lokalita správa alebo prezentuje, ako napríklad používateľom preferovaný jazyk alebo región pôvodu, ak Návštevník webovej stránky udelil výslovný a informovaný súhlas.
  • Štatistické súbory cookie: ak Návštevník webovej stránky udelil výslovný a informovaný súhlas, pomáhajú pochopiť, ako používatelia interagujú so stránkou, a odosielajú tieto informácie v anonymnej forme.
  • Marketingové súbory cookie: používajú sa na monitorovanie správania používateľov webových stránok v prípade, ak Návštevník webovej stránky udelil výslovný a informovaný súhlas. Cieľom je zobrazovať len tie reklamy, ktoré môžu byť pre používateľa zaujímavé a relevantné.

Používateľ má možnosť kedykoľvek upraviť nastavenia alebo požiadať o úplnú deaktiváciu alebo vymazanie súborov cookie v nastaveniach svojho internetového prehliadača. Deaktivácia však môže spomaliť prehliadanie alebo znemožniť prístup k určitým častiam webovej lokality alebo obmedziť funkčnosť navigácie.

Nastavenia na správu alebo deaktiváciu súborov cookie sa môžu líšiť v závislosti od použitého internetového prehliadača, preto používateľom odporúčame, aby si pozreli príručku k svojmu zariadeniu alebo časť "Pomocník" svojho prehliadača, kde nájdu ďalšie informácie o tom, ako tieto operácie vykonať.

Nižšie sú uvedené odkazy s informáciami pre najbežnejšie webové prehliadače:

Spoločnosť INTERNET CZ na svojich webových stránkach používa ReCaptcha na overenie, či údaje zadáva človek alebo automatizovaný program, aby sa zabránilo zneužitiu poskytovaných služieb. Používanie ReCaptcha sa riadi požiadavkami Pravidlami ochrany súkromiaZmluvnými podmienkami spoločnosti Google.


Komu poskytujeme údaje Návštevníka webovej stránky

Osobné údaje Návštevníka webovej stránky sa poskytujú len tretím stranám a/alebo príjemcom, ktorých činnosti sú nevyhnutné na vykonávanie spracovateľských operácií a na plnenie určitých zákonných povinností, a to:

  • Spoločnosti, ktoré patria do skupiny Aruba S.p.A.;
  • Tretie strany, t. j. dodávatelia a externí poskytovatelia/konzultanti a poradenské firmy;
  • Súdne, dozorné a kontrolné orgány;
  • Subjekty s formálnym povolením alebo uznaným právnym titulom.

Subjekty patriace do týchto kategórií pracujú nezávisle ako nezávislí prevádzkovatelia údajov alebo ako osoby poverené Prevádzkovateľom.

V súvislosti s výkonom svojich povinností môžu byť tieto údaje známe aj zamestnancom Prevádzkovateľa vrátane stážistov, dočasných zamestnancov a konzultantov, ktorí majú príslušné oprávnenia na ich spracovanie.

Osobné údaje sa v žiadnom prípade nebudú šíriť ani odovzdávať neoprávneným osobám k dispozícii na nahliadnutie.


Ako spracúvame údaje Návštevníka webovej stránky

Údaje sa spracúvajú pomocou manuálnych, informačných a telematických nástrojov v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami zakotvenými v právnom poriadku s cieľom zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť údajov, ako aj zabrániť akýmkoľvek hmotným alebo nehmotným škodám.


Kde spravujeme údaje Návštevníka webovej stránky

Osobné údaje Návštevníka webovej stránky sú uložené v archívoch v Európskej únii. Ak je to potrebné na splnenie daného účelu, údaje Návštevníka webovej stránky sa môžu prenášať do zahraničia do krajín mimo Európskej únie. Ak je to potrebné na dosiahnutie stanovených účelov, údaje zainteresovanej strany sa môžu odoslať do zahraničia do krajín alebo organizácií mimo Európskej únie, ktoré môžu zaručiť úroveň ochrany osobných údajov, ktorú Európska komisia považuje za primeranú alebo vhodnú na základe iných vhodných záruk, ako sú štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou alebo súhlas Návštevníka webovej stránky. Návštevník webovej stránky má právo získať kópiu svojich údajov, ktoré mohli byť odoslané do zahraničia, ako aj zoznam krajín alebo organizácií, ktorým boli údaje odoslané, a to na základe žiadosti na adrese [email protected].


Práva Návštevníka webovej stránky

V prípadoch uvedených v Nariadení má Návštevník webovej stránky možnosť požiadať o prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, požiadať o ich vymazanie, opraviť nepresné údaje, doplniť neúplné údaje, obmedziť spracovanie a prenosnosť svojich údajov a má možnosť namietať proti ich spracovaniu zaslaním žiadosti na adresu [email protected].

Okrem toho má Návštevník webovej stránky právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na území Českej republiky (Úrad na ochranu osobných údajov) alebo na príslušné orgány členského štátu, v ktorom boli porušené práva návštevníka webovej stránky, ako to vyžaduje článok 77 Nariadenia, a môže tiež podať žalobu na príslušné súdne orgány v zmysle článkov 78 a 79 Nariadenia.


Zoznam súborov cookie, ktoré používa táto webová stránka: